wikid voice
top

back
BalconyTV Seoul Presents - BAEKJA
Pagkakalantad Twitter 5,981 | Mga Impression Facebook 259 | 2016.06.30 09:25

Kuwentong ito ay naisalin sa pamamagitan ng Google Translate. Maaari mo kaming tulungan pag-aayos ng ito sa pamamagitan ng pag-click sa tab na 'Help Baguhin Story'. Ayusin ito at ibahagi ito! Ito ay masaya!

larawan

Ipinakita BY JIKYUNG KIM2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다. 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다. 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다. 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다. 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다. 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 '걸음 의 이유' 는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다. 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다. 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다.


https://www.facebook.com/baekja1003/


Tune in muli upang BalconyTV //

 • facebook
 • 2
  http://phi.wikitree.us/story/10904
 • twitter
 • RT 6
 • twitter send
http://phi.wikitree.us/story/10904 @wikitree
Mangyaring piliin ang isang account mula Wikitree, Facebook, o Twitter.
Gusto mo bang mag-log on?
I-hold sa, mangyaring ~
Isang mensahe ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 titik.
Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang kuwento?
Hindi mo maaaring tanggalin ang isang kuwento ng ibang tao!
Iwanan ang iyong SNS komento dito.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Mga Kaugnay na Mga Kuwento
  Karamihan sa mga click namore
  발코니tv
  Facebook Livemore
  share
  Kopyahin ang URL
  wikitree | BalconyTV Seoul Presents - BAEKJA
  top

  back
  BalconyTV Seoul Presents - BAEKJA
  Pagkakalantad Twitter 5,981 | Mga Impression Facebook 259 | 2016.06.30 09:25

  Kuwentong ito ay naisalin sa pamamagitan ng Google Translate. Maaari mo kaming tulungan pag-aayos ng ito sa pamamagitan ng pag-click sa tab na 'Help Baguhin Story'. Ayusin ito at ibahagi ito! Ito ay masaya!

  larawan

  Ipinakita BY JIKYUNG KIM  2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다. 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다. 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다. 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다. 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다. 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 '걸음 의 이유' 는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다. 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다. 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다.


  https://www.facebook.com/baekja1003/


  Tune in muli upang BalconyTV //

  • facebook
  • 2
   http://phi.wikitree.us/story/10904
  • twitter
  • RT 6
  • twitter send
  http://phi.wikitree.us/story/10904 @wikitree
  Mangyaring piliin ang isang account mula Wikitree, Facebook, o Twitter.
  Gusto mo bang mag-log on?
  I-hold sa, mangyaring ~
  Isang mensahe ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 titik.
  Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang kuwento?
  Hindi mo maaaring tanggalin ang isang kuwento ng ibang tao!
  Iwanan ang iyong SNS komento dito.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Mga Kaugnay na Mga Kuwento
  Karamihan sa mga click namore
  발코니tv
  Facebook Livemore
  Kopyahin ang URL